Safleoedd casino sy'n derbyn Arian Cyfred BUSD

Dysgwch sut i fanteisio ar ddefnyddio'r tocynnau BUSD mewn casinos ar-lein i ennill taliadau bonws a gostyngiadau yn yr erthygl trosolwg cyflym hon ar arian cyfred digidol.

Nid yw'n gyfrinach bod Cryptocurrencies wedi bod yn gwneud llawer o benawdau newyddion yn y gorffennol diweddar. Mae'n dechnoleg newydd gyffrous sy'n mynd â'r byd gan storm. Ond nid yw llawer ohonom yn ei ddefnyddio o gwbl ac nid ydym hyd yn oed yn gwybod pam fod cymaint o wefr o'i gwmpas.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych ar sut mae crypto wedi trawsnewid y diwydiant hapchwarae, a byddwn yn edrych ar rai cymwysiadau ymarferol i ddeall yn well pam mae'r dechnoleg newydd hon wedi cyffroi cymaint.

Rydym hefyd yn edrych ar sut y gallwch chi fanteisio ar rai o'r cyfleoedd y mae crypto yn eu cynnig i'r diwydiant hapchwarae ar unwaith a sut y gall fod o fudd i chi wrth ryngweithio â chasinos ar-lein.

Safleoedd Casinos BUSD Gorau 2024

bc.gêm

BC.Gêm

4.7 /5

780% Pecyn Croeso + $5 Dim Bonws Blaendal

 • Talu ar unwaith
 • Gemau Crash Gorau
 • Casino â Ffocws Crypto
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

BTC
Adolygiad Casino Metaspins

Casino MetaSpins

4.8 /5

Bonws 1 BTC + 60% Rakeback - Wager Am Ddim

 • Casino Crypto Newydd
 • Super Rakeback
 • Sioeau Gêm
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

poeth
Casino Vave

Casino Vave

yn
4.0 /5

100% Arian yn ôl hyd at 1 BTC.

 • 100% Crypto Casino
 • Safle y gellir ymddiried ynddo
 • Bonysau HighRoller
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Adolygiad Casino JustBit.io

Just Bit Casino

4.7 /5

Sicrhewch 750 EUR + 75 Troelli Am Ddim

 • Bonysau Bitcoin
 • Gemau Gwych
 • Bonysau Ad-daliad
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

BTC

Pam defnyddio BUSD mewn Casino Ar-lein?

Bws yn fath o tocyn crypto o'r enw a stablecoin. Mae'n cael ei enwi felly oherwydd bod ei werth yn cael ei begio i'r Doler USD a gall fod yn cyfnewid am Doler yr Unol Daleithiau ar a 1: cymhareb 1. Cyhoeddwr y tocyn yw cyfnewidfa crypto mwyaf y byd o'r enw, Binance.

Yr hyn y maent wedi'i wneud yn y bôn yw cloi swm penodol o Ddoleri'r UD mewn gwasanaeth gwarchodol trydydd parti dibynadwy o'r enw Paxos ac yna, yn ei dro, tocynnau mint BUSD y gellir eu defnyddio ar y blockchain, gan greu tocyn Doler digidol y gellir ei ddefnyddio yn y bôn. cael ei ddefnyddio fel arian cyfred digidol.

Mae Stablecoins yn ddewis poblogaidd o arian cyfred digidol gan fod y pris yn sefydlog oherwydd ei fod wedi'i begio i Doler yr UD, ac yn achos BUSD, gellir defnyddio'r tocyn ar gadwyni bloc lluosog, gan ei wneud yn amlbwrpas iawn. Derbynnir tocynnau BUSD hefyd mewn llawer o wahanol gyfnewidfeydd, nid yn unig yn Binance, sy'n ychwanegu lefel o gyfleustra. Gan nad yw Binance yn dal yr ased wrth gefn yn eu gofal, gall cleientiaid fod yn dawel eu meddwl y bydd tocyn BUSD bob amser yn cadw ei werth cyn belled â bod y cronfeydd wrth gefn yn cael eu cadw'n ddiogel a bod y balans yn dryloyw i bawb ei weld yn Paxos.

Manteision defnyddio BUSD yn Casino

Er mwyn deall yn well fanteision defnyddio BUSD mewn casino dros y system fancio draddodiadol, gallem ddechrau drwy edrych ar rai o'r diffygion sydd gan y system fancio bresennol.

Mae'r system fancio yn gweithredu fel canolwr rhwng y cwsmer a'r casino ar-lein, a bydd angen i'r ddau gofrestru gyda banc i allu gwneud busnes â'i gilydd. Yn aml gall hyn ddod yn broses gostus a hir, oherwydd gall trosglwyddiadau gwifren rhyngwladol fod yn ddrud iawn wrth ddelio â symiau mawr o arian neu, mewn rhai achosion, ni fyddant yn ymarferol o gwbl wrth ddelio â symiau bach iawn o arian. Yn ogystal, gall trosglwyddiadau gwifrau rhyngwladol fod yn araf iawn ac, wrth ostwng dros benwythnosau a gwyliau, gall gymryd ychydig ddyddiau i'w cwblhau.

Wrth gymharu'r un broses â throsglwyddiad crypto, nid oes unrhyw ddyn canol gan fod y trafodiad yn digwydd ar y blockchain, sy'n rhedeg ar god yn lle dibynnu ar weithwyr mewn busnes i drin y trafodiad. Mae hyn yn golygu y bydd y trafodiad bob amser yn digwydd ar unrhyw adeg heb unrhyw oedi, ac mae'n costio ffracsiwn o'r pris i'w anfon.

Yn ogystal â hyn, nid oes angen i chi gofrestru'ch manylion personol wrth greu waled crypto ar y blockchain, felly mae lefel o anhysbysrwydd sy'n cyd-fynd â defnyddio crypto yn lle banciau.

Yn aml, gall banciau wadu trafodion penodol neu eisiau archwilio eich bywyd personol trwy ofyn am lwyth o wybodaeth amdanoch chi cyn eu bod yn fodlon hwyluso rhai trafodion. Nid yw hyn yn wir gyda crypto; gall unrhyw un wneud busnes ag unrhyw un arall heb fod angen i'r naill barti na'r llall ddatgelu unrhyw ran o'u gwybodaeth bersonol i unrhyw un arall.

Pros

 • • Mwy diogel na defnyddio cardiau credyd ar-lein
 • Wedi'i gyhoeddi gan gyfnewidfa crypto mwyaf y byd;
 • Yn gweithio ar blockchains lluosog;
 • Gyda chefnogaeth Doler yr UD;
 • Derbyn yn eang mewn cyfnewidfeydd crypto mawr;
 • Amseroedd trafodion cyflym.

anfanteision

 • Nid yw pob casinos ar-lein yn derbyn BUSD
 • Gellir ei hacio os na chaiff ei storio ar waled diogel.

Final Word

Tocynnau BUSD yn cael eu cyhoeddi gan gyfnewidfa arian cyfred digidol mwyaf y byd sef, Binance. Mae Binance yn adnabyddus am fod yn gyfnewidfa arian cyfred digidol dibynadwy iawn gan ei fod yn cael ei archwilio'n rheolaidd, ac mae ei holl Daliadau wrth gefn yn dryloyw ar y blockchain a rhoddir cyfrif amdanynt.

Mae hyn yn cyfreithloni'r tocyn BUSD ac yn ei wneud yn ffordd ddibynadwy iawn o dalu a dderbynnir yn eang ym mhob cyfnewidfa arian cyfred digidol mawr.

Mae criptocurrency wedi'u datblygu'n benodol i hwyluso trafodion ar y rhyngrwyd ac yn gwneud hynny'n effeithlon iawn. Bydd systemau bancio traddodiadol bob amser yn dal i fyny â'r hyn y gall arian cyfred digidol ei wneud fel system dalu ar y rhyngrwyd.

Mae'n gwneud synnwyr defnyddio system sy'n fwy effeithlon a diogel na'r system gyfatebol, yn enwedig os yw'r system honno'n arbed arian ac amser i chi. Mae arian cyfred cripto yn amlwg yma i aros a bydd ond yn tyfu mewn poblogrwydd; bydd y rhai nad ydynt yn eu mabwysiadu yn sicr o gael eu gadael ar ôl.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

Mae BUSD yn stablecoin sy'n gweithredu fel Doler digidol yr UD ac fe'i derbynnir yn eang nid yn unig mewn casinos ond mewn llawer o fusnesau a chyfnewidfeydd eraill. Mae'n llawer haws ac yn gyflymach trosglwyddo BUSD dros y rhyngrwyd na Doler yr Unol Daleithiau arferol gan fod hynny'n gofyn am gyfrifon banc a throsglwyddiadau gwifren trawsffiniol.

Na, mae gwerth y tocyn BUSD wedi'i begio 1:1 i Doler yr UD. Gan fod y cronfeydd wrth gefn ar gyfer y tocyn yn cael eu cadw'n ddiogel mewn gwasanaeth gwarchodaeth trydydd parti, gall defnyddwyr tocyn BUSD fod yn dawel eu meddwl y bydd y tocyn bob amser yn cadw ei werth ac y bydd bob amser yn adbrynadwy ar gyfer USD go iawn.

Mae yna gannoedd o gasinos crypto ar-lein, a bydd bob amser yn well darllen adolygiadau gan ddefnyddwyr sydd â phrofiad uniongyrchol ar y gwahanol lwyfannau. Gwnewch yn siŵr bob amser y gall defnyddwyr dynnu eu harian eu hunain yn ôl a bod y gefnogaeth i ddefnyddwyr yn weddus.

Yn y rhan fwyaf o achosion, os yw hapchwarae yn gyfreithiol yn eich gwlad, ni fydd yn gamblo unrhyw broblem ar casino ar-lein sy'n seiliedig ar crypto. Fodd bynnag, mae gan rai gwledydd eu cyfreithiau eu hunain ar arian cyfred digidol a allai fod yn berthnasol i chi. Gwiriwch y cyfreithiau hapchwarae a crypto yn eich gwlad yn gyntaf bob amser cyn adneuo unrhyw arian.

Mae BUSD yn docyn crypto a dderbynnir yn eang yn y mwyafrif o gyfnewidfeydd crypto. Os ydych chi am werthu'ch BUSD am fathau eraill o arian, gallwch chi wneud hynny mewn unrhyw gyfnewidfa crypto sy'n eu derbyn.

Na, mae tocynnau BUSD yn cael eu derbyn yn eang ym mhob cyfnewidfa arian cyfred digidol mawr a gellir eu hadneuo a'u cyfnewid am unrhyw arian cyfred arall, gan gynnwys Doler yr UD, ar y mwyafrif o gyfnewidfeydd.

Mae'r holl arian stabl yr un peth yn y bôn, maent i gyd yn cael eu cefnogi gan asedau byd go iawn a gedwir mewn cronfeydd wrth gefn, ac mae'r gwerthoedd wedi'u pegio i werth Doler yr UD. Fodd bynnag, mae rhai gwahaniaethau cynnil o ran pa gadwyni bloc y maent yn gweithredu arnynt a phwy sy'n eu derbyn fel taliad.

C Mawredd
C Mawredd

Chris GrandPennaeth Cynnwys

Rwy'n awdur cynnwys sy'n arbenigo yn y meysydd iGaming a gamblo. Rwy'n gobeithio y gallwch chi ddarllen a deall fy safbwynt trwy'r cynnwys rwy'n ei gyflwyno trwy roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am dueddiadau diweddaraf y diwydiant, a datganiadau gêm. Fy nod yw cyflwyno cynnwys gonest a gwir er budd y darllenydd.