Gamblo cyfrifol

Dysgwch bopeth am Gamblo Cyfrifol a sut y gall safleoedd gamblo ar-lein eich cadw'n ddiogel, a beth allwch chi ei wneud os yw gamblo wedi dod yn broblem.

Mae gamblo ar-lein yn hoff ddifyrrwch i lawer o bobl ledled y byd, ac i’r mwyafrif, mae’n bleser cyffrous wrth ddyfalu canlyniad eu dewis dîm neu lanio jacpot annisgwyl wrth chwarae slotiau.

Yn y DU, mae mwy o bobl yn gosod wager nag mewn unrhyw wlad arall; diolch byth, mae gan y DU rai o’r cyfreithiau gamblo llymaf yn y byd hefyd. Mae'n rhaid i bob bwci, safle gamblo a chasino sy'n gweithredu yn y DU, yn ôl y gyfraith, hyrwyddo gamblo cyfrifol.

Ond beth yw gamblo cyfrifol, a beth yw'r mesurau diogelu? Bydd yr erthygl hon yn ymdrin â phopeth sydd angen i chi ei wybod am gamblo cyfrifol, yr hyn y mae gwefannau betio yn ei gynnig o ran diogelu a ble y gallwch gael cyngor a chymorth os yw gamblo yn dod yn broblem.

Beth yw gamblo cyfrifol?

Mae gamblo yn gyffrous. Mae gwefr ennill yn rhyddhau llif o dopamin ac adrenalin i'r ymennydd, sy'n teimlo'n wych, a hynny heb yr arian ychwanegol yn eich poced, ond hyd yn oed rhai o'r bobl fwyaf penderfynol a chryf, gall y teimlad hwn ddod yn gaethiwus. Dyma pam mae cyfreithiau gamblo cyfrifol yn bodoli, nid i’ch atal rhag gamblo oni bai bod angen, ond i’ch arwain i wneud dewisiadau mwy diogel a mwy cyfrifol cyn bod angen camau mwy enbyd.

Yn groes i'r gred boblogaidd, nid yw bwci a gwefannau betio am i chi fynd yn grac neu ddod yn gaeth. Nid yw hynny'n gwneud synnwyr ariannol iddynt. Byddai'n llawer gwell iddynt pe baech yn parhau i osod betiau yn ddiogel ac yn iach dros oes. Mae'n sefyllfa lle mae pawb ar eu hennill ar gyfer y safle betio a'r gambler.

Mae llawer o offer ar gael i'ch helpu i gamblo'n gyfrifol, megis terfynau blaendal, hunan-waharddiadau, terfynau colled a chyfnodau ailfeddwl. Mae'r holl offer hyn a llawer mwy ar gael ar safleoedd betio o dan y gyfraith (Deddf Hapchwarae y DU 2014) ac yn cael eu gorfodi gan Gomisiwn Hapchwarae y DU.

Beth yw'r Comisiwn Hapchwarae a phwy?

Y Comisiwn Hapchwarae yw’r corff sy’n gyfrifol am drwyddedu a deddfwriaeth gamblo ac mae’n annibynnol ar yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon. Mae’r Comisiwn hapchwarae yn rheoleiddio pob agwedd ar hapchwarae, megis bwci, neuaddau bingo, casinos, y Loteri Genedlaethol, ac ati, o dan Ddeddf Hapchwarae 2005.

Maent yno i'ch amddiffyn chi, y defnyddiwr, trwy bob cam o'r ffordd wrth gamblo, rhag gwirio dilysrwydd trwyddedu safle gamblo a'i adolygiadau, rhag ymddygiad anfoesegol, a hyd yn oed eich amddiffyn rhag eich hun.

Beth yw cyfrifoldebau safleoedd betio yn ôl y gyfraith?

Daeth Deddf Gamblo 2015 i rym ar 1 Tachwedd 2014. Mae'r ddeddf hon yn ei gwneud yn ofynnol i bob endid sydd am hysbysebu neu drafod â gamblwyr gael trwydded.

Mae'n ofynnol i safleoedd gamblo:

 • Darparu seibiannau ar-lein, terfynau blaendal a nodweddion hunan-wahardd.
 • Cynnal safonau technegol fel RNG (cynhyrchu rhifau ar hap),
 • Gorfodi pob gwaharddiad betio fel hunan-waharddiadau a chynorthwyo a monitro'r rhai y gall problemau gamblo effeithio arnynt.
 • Atal camfanteisio a niwed i bobl a phlant sy'n agored i niwed.
 • Sicrhau bod gamblo yn deg.
 • Rhoi gwybod am weithgarwch troseddol a pheidio â chymryd rhan mewn gweithgarwch troseddol.
 • Cadw at y rheoliadau statudol a'r Ddeddf Hapchwarae.

Beth mae gwefannau gamblo ar-lein eisoes yn ei wneud i gynorthwyo Hapchwarae cyfrifol?

Mae bwci yn cael llawer o fflac, gan fod llawer o bobl yn dal i gredu eu bod allan i olrhain Joe rheolaidd i gaethiwed gamblo gydol oes. Fodd bynnag, cyn i'r deddfau llymach ddod i rym, llofnododd pedwar o'r bwci mwyaf god ymddygiad i amddiffyn eu defnyddwyr. Roedd y cod gwirfoddol hwn yn eu gweld yn cytuno ar wahardd cynigion i gofrestru ar gyfer y teledu cyn 9 pm, gan ddileu hysbysebu peiriannau gamblo mewn ffenestri siopau a neilltuo lle i hysbysebu ar gyfer hapchwarae cyfrifol.

Pa ôl-effeithiau sydd i fwci sy'n torri'r gyfraith?

Mae'r ôl-effeithiau ar gyfer bwcis sy'n torri'r gyfraith yn colli eu trwydded a gwaharddiad ar fasnachu yn y DU. Bydd y Comisiwn hapchwarae, wrth gwrs, yn ceisio datrys unrhyw fater, ond os bydd camau ffurfiol yn digwydd, yna gall achos troseddol ddigwydd yn erbyn y bwci neu'r casino ar-lein. Mae dirwyon enfawr hefyd i'r rhai sy'n torri neu'n plygu'r rheolau gwerth miliynau o bunnoedd.

Pa offer sydd ar gael i hyrwyddo gamblo cyfrifol?

Fel y soniwyd yn flaenorol, mae yna offer i'ch helpu chi i gamblo'n gyfrifol. Ni fyddant yn berchen ar eu pen eu hunain yn eich atal rhag gamblo, ond byddant yn sicr yn eich helpu.

Yn ogystal â'r offer y byddwn yn eu rhestru isod, cofiwch fod y gweithredwyr gwasanaethau cwsmeriaid wedi'u hyfforddi i ateb eich cwestiynau a helpu i gysylltu â darparwyr gofal.

 1. Hunan-eithrio: Mae'n ofynnol i bob safle betio gael y nodwedd hon. Mae hyn yn caniatáu ichi wahardd eich hun rhag betio ar y gweithredwr hwn am unrhyw beth o 24 awr i am gyfnod amhenodol. Unwaith y byddwch yn eithrio eich hun, ni ellir ei ddadwneud. Yn y rhan fwyaf o achosion, os oes gan y bwci siop fetio ar y tir, byddwch hefyd yn cael eich gwahardd.
 2. Cyfnod ailfeddwl: Mae hyn fel hunan-wahardd, ond am gyfnodau amser byrrach, hyd yn oed ychydig funudau. Mae hyn yn rhoi saib i'r gamblwr feddwl am ei weithredoedd a sut i symud ymlaen.
 3. Terfynau blaendal a therfynau colled: Mae hwn yn un o'r offer mwyaf syml i reoli eich bankroll ac mae ar gael ym mhob safle betio ar-lein. Rydych chi'n gosod terfyn ar faint y gallwch chi ei fetio bob wythnos neu fis, ac os byddwch chi'n cyrraedd y swm hwnnw, ni fyddwch chi'n gallu gwneud blaendal arall nes bod yr amser a neilltuwyd yn dod i ben. Mae'r un peth yn wir am derfynau colled. Os byddwch chi'n colli'r swm penodol bob wythnos neu fis, ni allwch chi chwarae mwyach nes i'r amser hwnnw fynd heibio.
 4. Seibiant, cyfyngiadau amser ac amseryddion sesiynau: Mae'r offer gwych hyn yn helpu i osod amseryddion naill ai ar gyfanswm eich amser chwarae bob dydd neu fesul sesiwn. Ar ôl i chi osod yr amseryddion hyn, ni ellir eu hailosod ar unwaith.
 5. Gwaharddiad rhannol: Mae'r offeryn hwn yn gadael i chi esgusodi'ch hun o rai rhannau o'r wefan. Er enghraifft, gallwch chi ei osod fel na allwch chi chwarae slotiau.
 6. Eich hanes cwsmer: Gellir lawrlwytho'ch hanes betio o'r safle bwci neu casino. Gall hyn eich helpu i gadw golwg ar faint o amser y gwnaethoch ei dreulio ar y safle, yr hyn y gwnaethoch ei chwarae, a'r symiau a enillwyd ac a wariwyd. Gall y log hwn eich arwain i weld ble mae'ch meysydd problemus.
 7. Rheolaethau rhieni: Mae'n anghyfreithlon i'r chwaraewr a'r casino fetio o dan 18 oed gan y bydd safleoedd gamblo ar-lein o'r fath yn cadarnhau pwy ydych chi a'ch oedran cyn i chi chwarae. Mae yna hefyd becynnau meddalwedd ar gael, fel Net Nanny, Cybersitter, Gam Block a Bet Filter, sy'n atal mynediad i wefannau gamblo.

Beth arall y gellir ei wneud i amddiffyn eich hun?

Mae nifer o bethau y gallwch eu gwneud i gael mynediad iddynt os oes angen cymorth neu gyngor ychwanegol arnoch wrth gamblo. Y cyntaf yw hunan-fynediad eich hun a gofyn y cwestiynau caled fel pam ydw i'n betio? Ydych chi'n dweud celwydd wrth eraill am ba mor aml rydych chi'n betio? Ydy gamblo yn niweidio eich iechyd meddwl? Os yw'r atebion yn eich gadael yn bryderus, mae angen i chi gymryd camau trwy gysylltu â gwasanaeth cwsmeriaid, unrhyw un o'r adnoddau defnyddiol sydd gennym isod neu'ch meddyg teulu.

Gall dyddiadur o'ch cofrestr banc a'ch cyllideb hefyd helpu i olrhain eich ymddygiad. Os ydych chi'n cymryd arian o'ch rhent, biliau neu arian bwyd, mae angen i chi gymryd camau ar unwaith fel hunan-wahardd ac o bosibl cysylltu â chynghorydd gamblo. Ffordd syml o reoli'ch arian ar gyfer hapchwarae yw gosod yr arian mewn cyfrif ar wahân, hyd yn oed un digidol fel PayPal neu Skrill.

Estynnwch allan a siaradwch â rhywun rydych chi'n ymddiried ynddo. Os nad yw hyn yn opsiwn i chi, gallwch siarad â gwasanaeth cwsmeriaid y safle betio neu ffonio llinell gymorth. Os ydych chi'n adnabod rhywun sy'n dioddef o gaethiwed i gamblo a'ch bod chi'n gwybod ble mae'r person yn dalcen, gallwch chi roi galwad iddyn nhw, a byddan nhw'n ymchwilio ac yn cloi'r cyfrif nes bod yr ymchwiliad wedi'i gwblhau.

Adnoddau ar gyfer cyngor gamblo

 • GamCare: yn elusen gofrestredig ac yn darparu cyngor cyfrinachol. Ewch i'w gwefan (https://www.gamcare.org.uk) neu cysylltwch â nhw yn ddi-doll yn 0808 8020 133.
 • BeGambleAware: maent yn rhoi cyngor a chymorth ar gamblo cyfrifol i bob parti dan sylw. (https://www.begambleaware.org).
 • Therapi Hapchwarae: yn sefydliad dielw sy'n helpu gamblwyr problemus (https://www.gamblingtherapy.org).
 • Gamblers Anhysbys: yn wasanaeth cymorth dros y ffôn sy’n cynnig cwnsela a chymorth i bawb sy’n cael eu heffeithio gan gamblo(https://www.gamblersanonymous.org/ga)
 • Eich meddyg teulu: cysylltwch â'ch meddyg teulu os ydych yn poeni o gwbl am eich arferion gamblo.

Casgliad

Os dilynwch y camau hyn a cheisio’r cymorth priodol, gallwch gadw’n ddiogel ac atal colledion sy’n newid bywyd. Cofiwch ei gadw'n ysgafn ac, yn bwysicaf oll, na ddylai gamblo byth achosi straen emosiynol neu feddyliol.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

Mae adnoddau amrywiol ar gael i’r rheini yn y DU sydd angen cymorth gyda phroblem gamblo, fel BeGambleAware, a GamCare. Fel arall, gallwch ddod o hyd i bob adnodd ar wefan gamblo.com.

Mae'r rhan fwyaf o casinos ar-lein neu apiau betio symudol yn caniatáu ichi osod terfynau blaendal dyddiol ar eich cyfrif i gadw pethau'n hawdd ac yn hwyl.

Mae amser i ffwrdd o'r casinos a'r llyfrau chwaraeon yn hanfodol i gamblwyr cyfrifol. Bydd y rhan fwyaf o gasinos ar-lein ac apiau betio symudol yn caniatáu i chi eithrio eich hun os teimlwch fod angen gwneud hynny.

Ni chaniateir i bobl dan 18 oed gamblo, boed hynny ar-lein neu mewn casino. Rhaid i chwaraewyr gynhyrchu ID pan fyddant yn dymuno gamblo neu osod unrhyw fetiau.

C Mawredd
C Mawredd

Chris GrandPennaeth Cynnwys

Rwy'n awdur cynnwys sy'n arbenigo yn y meysydd iGaming a gamblo. Rwy'n gobeithio y gallwch chi ddarllen a deall fy safbwynt trwy'r cynnwys rwy'n ei gyflwyno trwy roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am dueddiadau diweddaraf y diwydiant, a datganiadau gêm. Fy nod yw cyflwyno cynnwys gonest a gwir er budd y darllenydd.